Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Megjelent: 2016. december 13. kedd Írta: Bálint Éva

(Hatályos: 2016.12.14 napjától)

Kérjük, amennyiben adatkezelési tájékoztatónkat nem fogadja el, adatait ne adja meg társaságunk részére!

 

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Neve: Logit Informatikai és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6/A. fszt.

Telefonszáma: +36 70 353 8911

E-mail elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlapja: www.klimaszakaruhaz.hu 

Jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) rendelkezésein alapul. 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a www.klimaszakaruhaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül, egyéb online módon, továbbá telefonon keresztül történő vásárlással kapcsolatos adatkezelésre terjed ki. Kiterjed továbbá vásárlás hiányában szakmai segítség igénylése esetén a honlapon megadott adatok kezelésére is.

Az érintettek (a továbbiakban: Érintett/ek) köre: a Webshopban vásárló felhasználók, a cookie-k esetében a Weboldalt látogatók, telefonon és egyéb online módon történő megrendelés esetén a megrendelők, továbbá szakmai segítség igénylése esetén az adatokat megadó felhasználók.

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai a Weboldalon történő közzététellel egyidőben lépnek hatályba.

 

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Elker. tv. - 13/A §-a értelmében az Adatkezelő a törvényben meghatározott célból (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, díjak számlázása, követelések érvényesítése) kezelheti az Érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

Az Adatkezelő kezelheti továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

 

2.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a)

2.2.1. Az Adatkezelő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos, számlázást követő adatkezelése az Info tv. 5.§ (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásán alapul. 

Az Adatkezelő telefonon leadott megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelése az Info tv. 5.§ (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásán alapul. Telefonon leadott megrendelés esetén az adatok megadása - ráutaló magatartással - hozzájárulásnak minősül.

 

2.2.2. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra, melyhez az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy

 

2.2.3. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a megrendelt termék kiszállítása céljából a kiszállításhoz szükséges adatai (név, cím, telefonszám, e-mailcím) továbbításra kerülnek a szállítást végző futárcég felé. Érintett az adatok jelen pont szerinti továbbításához az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul. Az Érintett kérheti a házhoz szállító adatkezelőtől a személyes adatainak törlését.

 

2.3. Adatkezelés az Érintett hozzájárulásának hiányában

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

3. Az adatkezelés célja

3.1. Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §):

Az adatkezelés célja szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, díjak számlázása, követelések érvényesítése, továbbá szakmai segítség igénylése esetén a szakmai segítség megadása.

 

3.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a):

Az adatkezelés célja - az Érintett érdekében - annak biztosítása, hogy a jótállás fennmaradásához, továbbá a klímaberendezések egészségre nem ártalmas működtetéséhez szükséges karbantartások esedékességéről az Érintett időben és rendszeresen értesítést kapjon. 

 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

4.1. Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §):

A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, a számlázást, valamint a szakmai segítség megadását követően.

 

4.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a):

Tekintettel arra, hogy az Info tv. 4.§ (2) bekezdése értelmében személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelhető, az adatkezelés időtartama egy háztartási használatra szánt klímaberendezés átlagos élettartama, azaz 10 év.

 

4.2. Az Érintett erre vonatkozó írásban (postai úton, e-mailben) benyújtott kérelme esetén az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli. Kivételt képeznek ez alól a számviteli bizonylatokon szereplő adatok, mert a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig meg kell őrizni.

 

 

 5. A kezelt adatok köre: 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, postacím.

 6. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

7. Adattovábbítási nyilvántartás

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

- a személyes adatok továbbításának időpontját, 

- az adattovábbítás jogalapját 

- a továbbítás címzettjét, 

- a továbbított személyes adatok körét. 

 

 

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával. 

 

 

 9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A fenti cél érdekében Adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja.

 

 

10. Az Érintettek jogai 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt az alábbiakról:

- az általa kezelt adatairól, 

- az adatok forrásáról, 

- az adatkezelés céljáról, 

- az adatkezelés jogalapjáról, 

- az adatkezelés időtartamáról, 

- az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés),

-  az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

 

10.2. Személyes adatok helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén az Adatkezelő a kezelt adatot helyesbíti.

A személyes adatok helyesbítését az alábbi elérhetőségeken kérelmezheti az Érintett:

Postai úton: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6/A. fszt.

E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A személyes adatok helyesbítése iránti kérelemnek az Adatkezelő 30 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának indokait.

 

10.3. Személyes adatok törlése

A személyes adatot az Adatkezelő köteles törölni, ha 

- kezelése jogellenes; 

- az Érintett a törlést kéri; 

- az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt; 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A személyes adatok törlését az alábbi elérhetőségeken kérelmezheti az Érintett:

Postai úton: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6/A. fszt.

E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A személyes adatok törlése iránti kérelemnek az Adatkezelő 30 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának indokait.

 

10.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

11. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

11.1. Panasz

Az Érintett az alábbiakban részletezett eljárások megindítása előtt az Adatkezelőnél panasszal élhet. Amennyiben az Adatkezelő a panasszal egyetért, úgy ennek megfelelő intézkedéseket tesz, és ezekről az Érintettet értesíti.

 

11.2. Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.naih.hu

11.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

12.  Cookie-k (sütik) kezelése

A Weboldal böngészéséhez a felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (Webshopban történő vásárlás) azonban szükséges, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A cookie-k a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Érintett esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal az Adatkezelő jobb felhasználói élményt tudjon nyújtani. 

A Weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el az Érintett böngészésre használt eszközén. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem az Érintett böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így az Érintett az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

 

12.1. A kezelt adatok köre

Az Érintett gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az Érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Érintett eszközének paraméterei, az Érintett által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról az Érintett dönt a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

 

12.2. Az adatkezelés célja

A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál (pl a „bevásárlókosár” nyilvántartására) a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználók igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során az Érintett korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa az Érintett számára, automatikusan be tudja tölteni saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

 

12.3. Az adatkezelés időtartama

A session cookie-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A „kosár tartalom cookie” esetén a kezelés 365 napig, statisztikai cookie esetén legfeljebb 5 évig tart. A többi cookie lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen az Érintett eszközén, ameddig azokat az Érintett nem törli.

 

12.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával.

 

12.5. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Amennyiben az Érintett a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k az Érintett gépén és nem az Adatkezelőnél kerülnek tárolásra – a böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Érintett az általa használt böngésző saját „súgójában” kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, vagy törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Adatkezelő által elhelyezett cookie-kat. A fenti lehetőség általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt található. A böngészők rendszerint lehetőséget biztosítanak a cookie-k letiltására is.

 

12.6. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.